Presentació

L’AMA és una organització professional europea de caràcter transfronterer que aplega a institucions regionals representatives d’auditors i d’altres professionals de la comptabilitat.

Fou fundada el 1992 per institucionalitzar les relacions que s’havien establert de manera informal entre alguns dels seus membres actuals. En aquests moments, l’AMA compta amb 25 membres, tots ells institucions professionals situades en països de la riba de la Mediterrània (actualment a Espanya, França i Itàlia) que representen, en llurs respectius territoris, a més de 30.000 professionals dels següents col·lectius:

 • Censors Jurats de Comptes (Espanya)
 • Experts Comptables i Commissaires aux Comptes (França)
 • Raggionieri i Dottori Commercialisti (Itàlia)

És missió de l’AMA facilitar les relacions internacionals operatives dels professionals associats a les institucions membres, promovent accions i endegant projectes en aquells camps en què la cooperació i les sinergies internacionals resulten ser més eficaces.

Els objectius instrumentals són:

 • Ésser útil a les institucions membres com a eina per donar serveis internacionals als seus professionals.
 • Ésser útil als professionals de les institucions membres com a mitjà per satisfer les necessitats de serveis internacionals dels seus clients.
 • Establir vies de comunicació entre professionals.
 • Organitzar esdeveniments que promoguin el desenvolupament d’un espai internacional de la professió.
 • Col·laborar amb les institucions membres en la configuració de la professió en els aspectes d’àmbit supraestatal.

Amb la persecució d’aquests objectius, l’AMA, des del seu àmbit interregional, aspira a ser punt de referència per a tota la comunitat professional europea.

L’AMA està constituïda com una associació sense ànim de lucre amb seu oficial a Montpeller (França) que es governa d’acord amb els seus propis estatuts. En honor als seus orígens i a la nacionalitat dels seus membres, les llengües oficials són el català, l’espanyol, el francès i l’italià.

Els recursos de l’AMA s’obtenen de les aportacions del seus membres, les quals es calculen en funció del nombre d’associats que tenen.

Els seus òrgans de govern de l’AMA són:

 • L’Assemblea General de totes les institucions membres, representades per llur President. A les votacions, cada membre emet el seu vot, el qual té un valor proporcional a la contribució econòmica del membre al pressupost de la Institució.
 • El Comitè Director, format per 12 persones entre les quals destaquen el President i els dos Vicepresidents, que han d’encapçalar i coordinar les accions de l’AMA en els seus països. Els membres del Consell són escollits per l’Assemblea General per a un període de 2 anys.

Addicionalment, en el si de l’AMA s’organitzen comissions tècniques creades per l’Assemblea.

La composició de tots els òrgans de l’AMA segueix la norma de representativitat i rotació per països.

La missió de l’AMA es concreta, en aquests moments, en el desenvolupament de les següents accions i projectes:

Congressos

Cada any s’organitza un congrés, de contingut eminentment tècnic i institucional, on s’hi fomenta l’enriquiment professional, procurant situar els assistents en la problemàtica de la professió a escala europea i buscant les relacions interpersonals. El congrés és itinerant ja que se celebra cada any en una ciutat i país diferent i, en alguns casos, ha coincidit deliberadament amb la celebració del congrés d’alguna altra institució (per exemple, amb la FEE o amb alguna de les institucions membres).

Lloc web www.arcama.org

L’actual pàgina web, merament informativa, s’està ampliant amb la configuració d’una base de dades interactiva que faciliti la comunicació entre els seus associats i que inclogui directoris i tota aquella informació útil per resoldre les necessitats internacionals bàsiques dels professionals, tant quan afecten als països de l’AMA com quan es tracti de tercers països.

Sempre que sigui possible, la informació prioritzarà la comunicació i les solucions en les llengües llatines.

L’AMA està oberta a l’entrada de nous membres que comparteixin els seus objectius, però seguint una política d’anteposar l’acompliment de la seva missió al seu creixement quantitatiu.

El procés d’entrada de nous membres a l’AMA és simple però ha de seguir, com és natural, determinats procediments formals i substancials.

Les institucions que tinguin interès en esdevenir membres de l’AMA han de presentar la seva candidatura al President de l’Associació.

Per tal d’assegurar el mateix grau de compromís de tots els membres amb l’Associació, els candidats hauran de:

 • Presentar la informació que se’ls requereixi sobre la seva pròpia institució d’acord amb el formulari especialment dissenyat a aquests efectes
 • Nomenar, si més no, dues persones de referència; una d’elles de caràcter representatiu i institucional i l’altre de caràcter operatiu i de gestió
 • Subscriure el Document d’Adhesió a l’AMA

Finalment, el Comitè Director eleva la candidatura a la consideració de l’Assemblea, que és l’òrgan sobirà en aquesta matèria i, per tant, el que aprova o rebutja l’entrada d’un nou membre.

Vine a formar part de l’AMA
Si vols formar part del directori de contactes de l’AMA, fes clic en el botó següent.
Registra’t